Bez VAT Z VAT
  1. GENERAL

(a) W niniejszych Warunkach: "Klient" oznacza Klienta wskazanego w Zamówieniu; "Konsument" oznacza klienta nabywającego Produkty do użytku osobistego w lokalu mieszkalnym; "Umowa" oznacza jakąkolwiek umowę pomiędzy Klientem a Orion Trade Supplies w celu sprzedaży i zakupu Produktów z uwzględnieniem niniejszych Warunków; "Produkty ochrony przeciwpożarowej" oznacza Wyroby przeznaczone do ochrony przed ogniem; "Cena" oznacza cenę Produktów, która może zostać zmieniona w dowolnym momencie przed zawarciem Umowy; "Produkty" oznacza produkty wskazane w Zamówieniu, które mają być dostarczone przez Orion Zaopatrzenie handlu; "Zamówienie" oznacza zamówienie na Produkty złożone do Orion Trade Supplies online za pośrednictwem Strony, lub (ii) pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie; " Orion Trade Supplies", "my”, “nas" oznacza Orion Trade Supplies Ltd firma założona zgodnie z prawem Anglii, o numerze firmy 9332448, której siedziba znajduje się w The Old Barn, Wood Street,Swanley,BR8 7PA, prowadząca działalność handlową jako Orion Zaopatrzenie handlu; "Karta techniczna produktu" oznacza wszystkie dokumenty wydane przez producenta zawierające szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznej dostawy, obsługi i stosowania Produktu, w tym między innymi karty danych technicznych, karty charakterystyki i instrukcje stosowania; "Strona" oznacza Orion Strona internetowa Trade Supplies; oraz "Handlowiec" oznacza Klienta, który nie jest Konsumentem.

(b) Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub ustalenia i zawierają całość porozumienia pomiędzy stronami w związku z Produktami. Wszystkie inne warunki są wyłączone, w tym te, które Klient może uważać za obowiązujące; wszelkie warunki dorozumiane przez prawo, wcześniejszy przebieg handlu i/lub zwyczaje handlowe

(c) Żadne z Orion Pracownicy lub agenci firmy Trade Supplies mają prawo do modyfikowania lub uzupełniania niniejszych Warunków.

(d) Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a w liczbie mnogiej obejmują liczbę pojedynczą.

(e) Odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego oznacza odniesienie do niego w jego aktualnie obowiązującej wersji, z uwzględnieniem wszelkich zmian, rozszerzeń lub ponownych przepisów, i obejmuje wszelkie obowiązujące w danym czasie przepisy podporządkowane wydane na jego podstawie.

(f) Będziemy przetwarzać wszystkie dane osobowe Klienta zgodnie z naszą polityką prywatności przedstawioną na Stronie.

  1. INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Większość Produktów jest przeznaczona wyłącznie do użytku komercyjnego i wymaga dobrej znajomości i zrozumienia specjalistycznych produktów oraz sposobu ich stosowania. Konsumenci mogą składać Zamówienia na Produkty, ale czyniąc to; Konsumenci wyraźnie przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że:

(a) niektóre Produkty nie mogą zostać zwrócone ze względu na to, że nie nadają się do użytku lub do odsprzedaży

(b) niektóre Produkty nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia;

(c) niektóre Produkty nie mogą być zwrócone za pośrednictwem Royal Mail lub mogą być zwrócone za pośrednictwem Royal Mail tylko pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących opakowania; oraz

(d) większość Produktów jest przeznaczona wyłącznie do użytku profesjonalnego, zgodnie z ustaleniami producenta Produktu i wskazaniami zawartymi w Karcie Produktu. Jeśli zamówisz Produkt opisany jako przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, będziesz odpowiedzialny wobec nas za wszelkie koszty, roszczenia, szkody, zobowiązania, kary i/lub grzywny, które poniesiemy w związku z tym.

  1. PROCEDURA ZAMÓWIEŃ

(a) Wszystkie zamówienia, niezależnie od tego, jak zostały złożone, podlegają niniejszym Warunkom

(b) Klient lub przedstawiciel Klienta może złożyć Zamówienie tylko wtedy, gdy ma ukończone 18 lat, a adres dostawy znajduje się w Wielkiej Brytanii. Na nasze żądanie Klient powinien przedstawić dowód swojego wieku.

(c) W przypadku wszystkich Zamówień złożonych przez telefon, stronę internetową lub e-mail, niezwłocznie prześlemy Klientowi pisemne Zamówienie. Klient powinien dokładnie sprawdzić Zamówienie, aby upewnić się, że Produkty określone w Zamówieniu dokładnie odzwierciedlają wymagania Klienta. Jeśli w Zamówieniu wymagane są jakiekolwiek zmiany, Klient powinien powiadomić Orion Trade Supplies za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 1 godziny od otrzymania Zamówienia, oraz Orion Trade Supplies dokona odpowiedniej zmiany Zamówienia, która w celu uniknięcia wątpliwości może obejmować zmianę Ceny. Jeśli Klient nie powiadomi Orion Trade Supplies o wszelkich zmianach w Zamówieniu w ciągu 1 godziny od jego otrzymania, wówczas uznaje się, że Klient zaakceptował warunki Zamówienia i niniejsze Warunki.

(d) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Orion Dostawy Handlowe, i z zastrzeżeniem Warunku 2(a), prawnie wiążącą Umowę pomiędzy Klientem a Orion Trade Supplies powstają tylko wtedy, gdy (i) Orion Trade Supplies otrzymuje pełną opłatę lub pierwszą ratę opłaty, jeśli uzgodnimy płatność w ratach; i/lub (ii) Orion Firma Trade Supplies dostarcza Produkty.

(e) Po zawarciu prawnie wiążącej Umowy, potwierdzamy, że jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

(f) Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za wszystkie Zlecenia złożone przez ich pracowników. Przedsiębiorcy nie mogą wstrzymywać ani potrącać jakichkolwiek płatności należnych nam z jakimikolwiek kwotami należnymi Przedsiębiorcy.

  1. OPIS PRODUKTÓW I KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTÓW

(a) Klient zobowiązuje się, że przed złożeniem Zamówienia przeczytał i zrozumiał najbardziej aktualną Kartę Danych Produktu dla danego Produktu. W przypadku, gdy mamy dostęp do Karty Produktu od producenta, dostarczymy kopię na żądanie lub zamieścimy link do Karty Produktu dostępnej na stronie internetowej producenta.

(b) Wszystkie Produkty są dostępne w zależności od dostępności. Powiadomimy Klienta, jeśli całość lub część Zamówienia będzie czasowo niedostępna, a Klient będzie mógł albo anulować Produkty, które są niedostępne, a my zwrócimy Klientowi odpowiednią kwotę, albo Klient będzie mógł wybrać alternatywne Produkty, z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty Opłaty lub Klient zdecyduje się utrzymać je w backorderze

  1. DOSTAWA I ODBIÓR

(a) Daty i terminy dostawy lub odbioru (jeśli istnieją) określone w Zamówieniu lub w inny sposób żądane przez Klienta lub podane przez Orion Dostawy handlowe są przekazywane lub przyjmowane przez Orion Trade Supplies w dobrej wierze, ale nie są gwarantowane. Jednakże Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Orion Dostawcy Handlowi, jeśli nie otrzymał lub nie odebrał wszystkich Produktów będących przedmiotem Zamówienia w określonym terminie dostawy. Jeśli Klient jest Konsumentem, dostarczymy Produkty lub udostępnimy je do odbioru w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy.

(b) Dostawa odbywa się na adres dostawy podany w Zamówieniu, a odbiór odbywa się pod adresem Orion Sklep/magazyn firmy Trade Supplies pod adresem Unit 4, Astbury Business estate, Station Passage, London, SE15 2JR. Przy dostawie lub odbiorze może być wymagany ważny podpis.

(c) Klient odbierze dostawę Produktów, a dostawa będzie skuteczna w momencie rozładunku Produktów pod adresem dostawy. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować dostawy w wyniku działania lub zaniechania Klienta, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Zamówienia, zwrotu zapłaconej Ceny, pomniejszonej o rozsądną kwotę za dodatkowe koszty dostawy i wszelkie koszty magazynowania oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Orion Dostaw Handlowych w wyniku nieodebrania przez Klienta dostawy Produktów.

(d) Jeśli Klient zgłosił Orion Klient powinien odebrać Produkty w ciągu 3 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia. Jeśli Klient nie odbierze Produktów w ciągu tych 3 dni, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Zamówienia, zwrotu zapłaconej Ceny, pomniejszonej o rozsądną kwotę na pokrycie kosztów przechowywania i innych kosztów poniesionych przez Orion Trade Supplies w wyniku nieodebrania Produktów przez Klienta.

(e) Orion Firma Trade Supplies może dostarczać Produkty lub udostępniać je do odbioru w ratach.

  1. CENA

(a) Ceny nie zawierają podatku VAT.

(b) W przypadku Zleceń telefonicznych i mailowych, wszystkie kwoty należne Orion Zapłata za Dostawy Handlowe dokonywana jest na rachunek podany w Zamówieniu lub w wysokości umowa o kredyt kontraktowy przez BACS lub czek.

(c) W przypadku Zamówień online akceptujemy płatności większością głównych kart kredytowych i debetowych oraz przez PayPal.

(d) Pełna kwota Ceny i wszystkie koszty dostawy za Zamówienie jest płatna z góry przed dostawą lub odbiorem, w zależności od przypadku, chyba że uzgodniono inaczej przez Orion Dostawy handlowe.

(e) Jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty w terminie płatności, oprócz praw i środków zaradczych określonych w niniejszych Warunkach, Orion Dostawcom Handlowym przysługuje prawo do;

(i) wstrzymać dostawę lub odbiór, w zależności od przypadku, Produktów do czasu dokonania płatności

(ii) domagać się kosztów i odsetek na podstawie Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998

(iii) wypowiedzieć Kontrakt.

  1. PŁATNOŚĆ

(a) Orion Firma Trade Supplies jest uprawniona do wystawienia faktury za Cenę w dowolnym czasie przed, w lub w dowolnym czasie po faktycznej lub domniemanej dostawie. Klient dokona płatności w terminie lub przed terminem płatności, niezależnie od faktu, że dostawa mogła nie mieć miejsca i/lub tytuł prawny do Towarów mógł nie przejść na Klienta. Pokwitowania zapłaty będą wydawane wyłącznie na pisemne żądanie Klienta. Wszelkie zapytania lub spory związane z fakturą muszą być złożone przez Klienta na piśmie, z podaniem odpowiednich szczegółów, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

(b) W przypadku Klientów Konta w ramach limitu kredytowego, każda faktura wygenerowana przez Orion Dostawy Handlowe mogą zostać dodane do Konta Klienta w ramach procesu składania zamówienia online (według wyboru Klienta), w którym to przypadku, o ile inne warunki płatności w ramach Konta nie zostały uzgodnione na piśmie przez Orion Dostaw Handlowych, płatna jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dacie wystawienia faktury. W przypadku Klientów nieposiadających Konta lub posiadających Konto, które osiągnęło limit kredytowy, lub w przypadku Klientów posiadających Konto, którzy nie zdecydowali się na dodanie Zamówienia do swojego Konta, Cena jest płatna w momencie złożenia Zamówienia. Termin płatności ma charakter ostateczny

(c) Orion Trade Supplies zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia Konta

(d) Orion Trade Supplies zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta w przypadku osiągnięcia limitu kredytowego lub podjęcia decyzji, z jakiegokolwiek powodu, że wymaga od Klienta zabezpieczenia, innego niż już dostarczone (jeśli istnieje), w celu wykonania i wywiązania się ze zobowiązań Klienta wynikających z jakiejkolwiek Umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu, który uzna za uzasadniony. Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie dodatkowe zabezpieczenia wymagane przez Orion Dostarczane są Dostawy Handlowe (w tym, ale nie tylko, strona trzecia udzielająca gwarancji) Orion Trade Supplies może podjąć decyzję o przywróceniu Konta, jeżeli Klient dostarczy wymagane zabezpieczenie lub spełni inne warunki wymagane do spełnienia przez Orion Dostawy handlowe.

(e) Jeżeli Orion Trade Supplies wykonuje swoje prawo do unieważnienia lub zawieszenia Rachunku zgodnie z Warunkami 7. (c) i 7. (d) odpowiednio, wszystkie kwoty należne Orion Dostawy Handlowe Klienta w dniu anulowania lub zawieszenia są natychmiast wymagalne i płatne, chyba że uzgodniono inaczej przez Orion Dostawy handlowe, oraz Orion Trade Supplies może kontynuować współpracę z Klientem na zasadach określonych w Warunku 7. (b) dla Klientów nieposiadających Konta.

(f) Płatność uznaje się za otrzymaną do czasu Orion Firma Trade Supplies otrzymała gotówkę lub rozliczone środki i wszystkie kwoty płatne na rzecz Orion Dostawy Handlowe w ramach Umowy stają się wymagalne natychmiast po jej rozwiązaniu, niezależnie od tego, jak do tego doszło. Wszelkie płatności należy dokonywać na rzecz Orion Dostawy Handlowe wskazane na Potwierdzeniu Zamówienia i/lub fakturze (ta ostatnia ma pierwszeństwo) wystawionej przez Orion Dostawy handlowe

(g) Klient dokona wszelkich płatności należnych na mocy Umowy w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń, czy to w drodze kompensaty, roszczeń wzajemnych, dyskonta, abolicji lub w inny sposób, chyba że Klient posiada prawomocny wyrok sądu nakazujący zapłatę kwoty równej takiemu potrąceniu przez Orion Dostawy Handlowe dla Klienta.

(h) Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków zaradczych, jeżeli jakakolwiek kwota należna od Klienta nie zostanie zapłacona zgodnie z Umową Orion Trade Supplies może wykonywać wszystkie lub niektóre z następujących czynności:

(i) traktować każdą lub wszystkie Umowy jako wypowiedziane przez Klienta;

(ii) bez uprzedzenia zawiesić lub anulować dostawę Towarów w ramach Umowy, a także każdej innej Umowy, do czasu aż Klient zapłaci zaległą kwotę (kwoty) w całości;

(iii) odpowiednią płatność dokonaną przez Klienta w ramach jakiejkolwiek innej Umowy z Orion Trade Supplies do zapłaty wszelkich zaległych kwot jako Orion Trade Supplies może, według własnego uznania, uznać to za stosowne;

(iv) naliczać odsetki w wysokości 8% w skali roku ponad stopę bazową Banku Anglii (przy czym część miesiąca traktowana jest jako pełny miesiąc dla celów naliczania odsetek);

(v) domagać się odsetek i/lub odszkodowania na podstawie Ustawy o opóźnieniach w spłacie długów handlowych (odsetki) z 1998 roku (z późniejszymi zmianami);

(vi) zafakturować Klienta za wszelkie koszty poniesione przez Orion Odzyskiwanie przez Trade Supplies należnych kwot (w tym, bez ograniczeń, kosztów prawnych na zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej)

8. ANULOWANIE

(a) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Orion Trade Supplies, lub jak określono w Orion Polityka zwrotów firmy Trade Supplies (10), Klient nie jest uprawniony do anulowania Umowy. Jeśli Klient anuluje Umowę (z lub bez Orion Za zgodą Trade Supplies) Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny i wszelkich innych należności na rzecz Orion Dostawy Handlowe na podstawie Umowy w pełnej wysokości (pomniejszonej o wszelkie opłaty za dostawę i/lub inne opłaty, jeżeli takie nie mają zastosowania), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie przez Orion Dostawy handlowe

(b) Wszelkie kwoty płatne przez Klienta zgodnie z Warunkiem 8(a) będą, jeśli nie zostały jeszcze zafakturowane przez Orion Dostawy handlowe, fakturowane przez Orion Trade Supplies w ciągu 14 dni od daty anulowania i, o ile nie zostanie wydane inne polecenie przez Orion Dostawy Handlowe, będą płatne przez Klienta zgodnie z Warunkiem 7

9. WADLIWE LUB BRAKUJĄCE PRODUKTY

(a) Jeśli Klient jest Konsumentem, Orion Firma Trade Supplies gwarantuje, że Produkty są zadowalającej jakości i nadają się do określonego celu. Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, Orion Trade Supplies dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić zadowalającą jakość i przydatność Produktów do określonego celu.

(b) Klient powinien sprawdzić Produkty natychmiast po ich otrzymaniu. O ile Klient nie jest Konsumentem, uznaje się, że Klient zaakceptował Produkty jako zgodne z Umową, chyba że pisemne zawiadomienie o odrzuceniu Produktów z powodu ich niezgodności z Umową zostanie otrzymane na piśmie przez Orion Trade Supplies w ciągu 24 godzin od daty dostawy lub odbioru, w zależności od przypadku, lub (jeśli wada nie była widoczna podczas rozsądnej kontroli) w ciągu 7 dni od jej wykrycia. Jeśli Klient jest Konsumentem, Orion Trade Supplies prosi, aby Klient powiadomił Orion Firma Trade Supplies niezwłocznie zgłasza wszelkie wady Produktów lub brakujące Produkty.

(c) Jeżeli, po przekazaniu ważnego zawiadomienia o odrzuceniu, do Orion Jeżeli w przypadku Trade Supplies, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zachowanie Klienta jest niezgodne z taką odmową, w tym w przypadku, gdy Klient używał Produktu, uznaje się, że Klient je zaakceptował.

(d) Jeżeli zostanie wykazane, że Orion Firma Trade Supplies w sposób uzasadniony stwierdzi, że Produkt jest wadliwy lub brakuje mu części, Orion Firma Trade Supplies zwróci cenę zakupu lub bezpłatnie wymieni Produkt w rozsądnym terminie JEŚLI KLIENT JEST PRZEDSIĘBIORCĄ, TAKA REFUNDACJA LUB WYMIANA JEST ORION TRADE SUPPLIES WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH WAD. Produkty zamienne są objęte niniejszymi Warunkami. Produkty, co do których istnieje domniemanie, że nie są zgodne z Umową, zostaną w miarę możliwości zachowane do kontroli przez Orion Dostawy handlowe i gdzie Orion Trade Supplies zgadza się na wymianę Produktów, wadliwy Produkt zostanie udostępniony do odbioru przez Orion Trade Supplies lub wyznaczony przez nią przewoźnik.

(e) Orion Firma Trade Supplies nie udziela gwarancji na dostawę sprzętu AGD. Użytkownik końcowy musi zarejestruj produkt przez telefon lub stronę internetową u producenta, aby uzyskać do trzech lat gwarancji. Orion Dostawy handlowe może jedynie wymienić lub wymienić wadliwe lub uszkodzone przy dostawie przedmioty. Klient ma obowiązek; po dostarczeniu towaru sprawdzić go, aby uniknąć rozczarowania.

(f) Orion Trade Supplies nie wyłącza żadnej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć pomiędzy Klientem, w tym Konsumentem, a Orion Trade Supplies na mocy jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa.

10. GWARANCJE I ZWROTY

(a) Z zastrzeżeniem Warunków 10 lit. d) do 10 lit. g), Orion Trade Supplies gwarantuje, że Towary będą zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i obowiązującą specyfikacją w ramach Umowy w momencie dostawy i, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej przez Orion Dostawy handlowe w formie pisemnej, Orion Firma Trade Supplies nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do Towarów Orion Firma Trade Supplies dołoży starań (ale nie gwarantuje), aby przenieść korzyści wynikające z rękojmi lub gwarancji na Towary udzielonej na rzecz Orion Dostaw Handlowych przez odpowiedniego producenta do Klienta.

(b) Z zastrzeżeniem Warunków 10(d) do 10(g), jeżeli odpowiednie Towary nie są zgodne z gwarancją udzieloną przez Orion Trade Supplies zgodnie z Warunkiem 10(a) lub inną gwarancją udzieloną na piśmie przez Orion Dostawy Handlowe w odniesieniu do Towarów, Orion Trade Supplies, według własnego wyboru, wymieni takie Towary (lub wadliwą część) lub wystawi Klientowi notę uznaniową według stawki proporcjonalnej do Umowy, pod warunkiem, że Klient:

(i) przekazuje pisemne zawiadomienie o każdym naruszeniu gwarancji do Orion Dostaw Handlowych w terminie 7 dni od momentu, w którym Klient wykrył lub powinien był wykryć takie okoliczności; oraz

(ii) daje Orion Trade Supplies będzie miał rozsądną możliwość, po otrzymaniu zawiadomienia, zbadania danych Towarów, a Klient (o ile nie uzgodniono inaczej i z zastrzeżeniem rozsądnej opłaty manipulacyjnej w danych okolicznościach za odbiór przez Orion Trade Supplies) zwraca odpowiednie Towary (lub odpowiednią część) do Orion Siedziby firmy Trade Supplies na koszt Klienta

(c) Jeżeli do Towarów ma zastosowanie gwarancja producenta oraz Orion Firma Trade Supplies zgodziła się pomóc Klientowi w zgłoszeniu roszczenia w ramach gwarancji, ale będzie to uzależnione od przestrzegania przez Klienta warunków Umowy, gwarancji producenta i wszelkich uzasadnionych warunków/instrukcji nałożonych przez Orion Dostawy handlowe.

(d) Warunek 10(c) nie ma zastosowania, jeżeli wada powstała w wyniku normalnego zużycia, zaniedbania Klienta lub nieprzestrzegania Warunków lub nieprzestrzegania Orion Ustne lub pisemne instrukcje Trade Supplies, jej dostawców lub producentów dotyczące przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji Towarów lub (w przypadku ich braku) dobre praktyki handlowe lub Klient dokona dalszego użytkowania Towarów po powiadomieniu Orion Dostawy handlowe zgodnie z Warunkiem 10(c) lub Klient zmienia, modyfikuje, niewłaściwie używa lub naprawia takie Towary

(e) Jeżeli Orion Trade Supplies spełnia warunki Warunku 10(c), nie ponosi dalszej odpowiedzialności za naruszenie gwarancji z Warunku 10(a) w odniesieniu do takich Towarów. Jeżeli Klient nie odmówi dostawy Towarów, a Klient nie powiadomi Orion Dostawcom Handlowym zgodnie z Warunkiem 10(b) Klient nie przysługuje prawo do odrzucenia Towarów, Orion Trade Supplies nie ponosi odpowiedzialności za taką wadę lub naruszenie gwarancji, a Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny, tak jakby Towary zostały dostarczone zgodnie z Umową.

(f) Wszelkie Towary zwrócone przez Klienta zgodnie z Warunkiem 10(b) będą należeć do Orion Dostawy handlowe, chyba że Orion Trade Supplies naprawia takie Towary zgodnie z Warunkiem 10(b) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zamiennych Towarów dostarczanych przez Orion Dostawy handlowe.

(g) Orion Uzasadniona opinia Trade Supplies co do przyczyny wady jest ostateczna i wiążąca, chyba że Klient może przedstawić rozstrzygające dowody przeciwne.

11. WYŁĄCZENIE

Orion Trade Supplies nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za:

(a) wszelkie straty lub uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Klienta, w tym, lecz nie wyłącznie, zaniechaniem przez Klienta stosowania Produktów zgodnie z Kartą Produktu.

(b) wszelkie informacje dostarczone w odniesieniu do Produktów przez Orion Dostaw Handlowych, która jest niezgodna z Kartą Charakterystyki Produktu; i/lub

(c) Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Towarów do Punktu Dostawy, tytuł prawny do Towarów nie przechodzi na Klienta do momentu Orion Firma Trade Supplies otrzymała od Klienta (w gotówce lub rozliczone środki):

(i) pełną Cenę za Towary powiększoną o podatek VAT; oraz

(ii) wszystkie inne kwoty, które są należne Orion Dostawy handlowe od Klienta.

12. SIŁA WYŻSZA

(a) Orion Firma Trade Supplies zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty dostawy Towarów lub anulowania Umowy (w każdym przypadku bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta), jeżeli prowadzenie działalności zostanie uniemożliwione lub opóźnione z powodu okoliczności pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, działania siły wyższej, działań rządowych, wojny lub sytuacji nadzwyczajnej w kraju, aktów terroryzmu, protestów, zamieszek, niepokojów społecznych, pożaru, eksplozji, powodzi, epidemii, sporów pracowniczych (innych niż w odniesieniu do Orion Pandemia lub ograniczenia lub opóźnienia mające wpływ na dostawców lub przewoźników, lub niemożność lub opóźnienie w uzyskaniu dostaw o odpowiedniej jakości, pod warunkiem, że jeśli dane zdarzenie trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający 30 dni, Klient będzie uprawniony do pisemnego zawiadomienia Orion Dostawców Handlowych do rozwiązania Umowy

13. ZAKOŃCZENIE

Orion Trade Supplies może (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) rozwiązać lub zawiesić

Orion Dostawy handlowe" Orion Dostawy handlowe" wykonania całości lub jakiejkolwiek niezrealizowanej części Umowy, jeżeli:

(a) Klient naruszy którekolwiek z postanowień jakiejkolwiek Umowy z Orion Dostawy Handlowe, w tym, ale nie tylko, brak zapłaty należnych kwot w terminie;

(b) Klient staje się bankrutem lub niewypłacalnym, lub jeśli syndyk masy upadłościowej wejdzie w posiadanie jakiejkolwiek istotnej części aktywów Klienta; lub

(c) Orion Trade Supplies ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że wystąpi zdarzenie określone w Warunku 12(a) lub że Klient nie zapłaci należnych kwot w terminie.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(a) Klient jest zobowiązany do zapłaty Orion Trade Supplies (na pisemne żądanie) za i zwalnia z odpowiedzialności Orion Trade Supplies przeciwko wszelkim uzasadnionym kosztom, wydatkom i stratom poniesionym przez Orion Dostawy Handlowe (w tym, ale nie tylko, wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty, utrata zysku, utrata reputacji, uszkodzenie mienia, utrata możliwości rozmieszczenia zasobów w innym miejscu i koszty prawne na zasadzie odszkodowania) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z oszustwa Klienta, zaniedbania lub nieprzestrzegania, lub nieuzasadnionego opóźnienia w przestrzeganiu, któregokolwiek z Warunków

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Z zastrzeżeniem innych Warunków i postanowień Kontraktu, Warunek 15 określa całkowitą odpowiedzialność finansową Orion Trade Supplies (w tym odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, agentów i podwykonawców) wobec Klienta w związku z jakimkolwiek naruszeniem Umowy oraz jakimkolwiek oświadczeniem, deklaracją, czynem niedozwolonym lub zaniechaniem, w tym zaniedbaniem, wynikającym z Umowy lub w związku z nią.

(b) Z zastrzeżeniem warunków 15. lit. c) i 15. lit. d)

(i) Orion Trade Supplies nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty czysto ekonomiczne, utratę zysku, utratę działalności, uszczuplenie wartości firmy lub inne (w każdym przypadku bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) ani za jakiekolwiek roszczenia z tytułu pośrednich, specjalnych lub wtórnych strat, szkód lub odszkodowań (niezależnie od przyczyny), które wynikają z Umowy lub są z nią związane

(ii) Orion Całkowita odpowiedzialność Trade Supplies z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym naruszenia obowiązków ustawowych lub zaniedbania), wprowadzenia w błąd, restytucji lub w inny sposób wynikająca z Umowy, z niej lub w związku z nią jest ograniczona do 10 000 funtów lub Ceny (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa)

(c) Wszystkie gwarancje, warunki i inne postanowienia dorozumiane przez ustawę lub prawo zwyczajowe są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z Umowy.

(d) Żadne z postanowień Warunków lub Kontraktu nie wyklucza ani nie ogranicza Orion Odpowiedzialność Trade Supplies za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez Orion Zaniedbania ze strony firmy Trade Supplies lub za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

16. RÓŻNE

(a) Umowa nie może być przeniesiona przez Klienta bez Orion Wcześniejsza pisemna zgoda firmy Trade Supplies.

(b) Zawiadomienia muszą być kierowane na piśmie do Orion Adres Trade Supplies lub Klienta podany w Zamówieniu i są uważane za dostarczone w pierwszym dniu roboczym po wysłaniu osobiście lub w trzecim dniu roboczym po umieszczeniu ich z opłaconą z góry przesyłką pocztową pierwszej klasy na adres Klienta lub Orion Adres firmy Trade Supplies

(c) Brak uchybienia ze strony Orion Niewykonanie przez Trade Supplies któregokolwiek z postanowień Umowy będzie interpretowane jako zwolnienie z praw z nią związanych lub sankcjonowanie dalszego jej naruszenia.

(d) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, będzie ono skuteczne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo lub, jeżeli nie będzie to dozwolone, zostanie uznane za usunięte.

(e) Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do Umowy.